Minska ledtiden för ökad lönsamhet

Picture of Niklas Johansson

Niklas Johansson

Lästid: 8 minuter

Produktivitet , Logistik , Lagerutformning

Korta ledtider utgör ofta en konkurrensfaktor på marknaden, och är av vikt att beakta ur ett kund- och serviceperspektiv. Kortare ledtider möjliggör en snabbare respons mot varierande kundefterfrågan, och högre flexibilitet. Vid mer kundorderstyrd produktion blir kortare ledtider helt kritiskt, då alternativ att bygga buffert kanske saknas. Således blir ledtid av än större vikt för att få lönsamhet i affären, eller att ens få möjlighet att leverera till kund.

Ledtid är också nära förknippat med Kapitalbindning, och en grundläggande faktor för att kunna reducera bundet kapital. Långa processtider i tillverkning binder exempelvis kapital i form av Produkter i Arbete (PIA). Långa ledtider driver dessutom ofta kostnader i form av hanterings- och lokalkostnader. En överfull verksamhet med många lagerpunkter kräver fler hanteringar, in- och utlagringar, samtidigt som större lokalyta och fler inventarier krävs.

Ordning och reda: Lyckas med löpande produktivitetsökning

ledtid i lagret

Uppföljning av ledtid

Vid uppföljning av ledtid är samtliga moment som bidrar till den totala ledtiden intressanta, och en mer detaljerad mätning ger en större möjlighet till mer riktade förbättringsåtgärder. Inte sällan finns detaljerade ledtidsmätningar från produktionsoperationer och annan maskinell utrustning, samtidigt som övrig hantering, interna transporter eller mellanlagring ofta inte registreras alls. Ledtiden utgörs av samtliga tider under hela den tid då artikeln är i företagets ägo. Således bör tider för samtliga moment mätas och följas upp.

För klargörande av process och identifiering av möjliga avläsningspunkter för ledtidsmätning är process- och flödeskartläggning bra verktyg.

Nedan illustreras det interna materialflödet genom en tillverkande verksamhet, som även nyttjar legotillverkare,för att påvisa behovet av flera mätpunkter vid ledtidsmätning från inleverans till utleverans.Total intern ledtidSom synes i bilden ovan utgör även ledtidsmätningen en grundläggande del i förståelsen av en process, och gynnas på samma sätt som kapitalbindning av frekvent registrering. Desto tydligare mätning, desto tydligare förbättringsåtgärder. För att exempelvis följa upp kostnader i verksamheten, i form av arbetstid, förutsätts att ledtid mäts. Annars kan inte kostnader fördelas på aktiviteter och tider, utan blir ett större och mer svåröverskådligt arbetsmoment. Det går då inte att avgöra vilka aktiviteter som driver mest arbete och kostnader, och går således inte att avgöra mot var förbättringsaktiviteter ska fokuseras.

Lär dig mer om ledtid och kapitalbindning, hur de hänger samman och vilken påverkan de har på företagets lönsamhet.

Ladda ner "Logistiska styrmedel för ökad lönsamhet"


meeting-discussion


Ta nästa steg i din logistikutveckling!

Vi hjälper dig med skräddarsydda projekt för att förbättra
din verksamhet.

Läs mer om Toyota Operational Excellence>

 

Poplära artiklar