Flödes-och processkartläggning i lagret

Picture of Niklas Johansson

Niklas Johansson

Lästid: 5 minuter

Logistik , Lagerutformning

Genom kartläggning av ingående processteg i verksamhetens materialhantering skapas förståelse för nuvarande process och eventuella ineffektiva arbetssätt kan identifieras. Processkartläggningen utgör grunden för formandet av målbild för processen och vidare förbättringsarbete.

Processkartläggning

Vid kartläggning av ingående steg i processen beaktas varje steg utifrån ett antal aspekter, baserat på vad som är av vikt för verksamheten och i fokus för kartläggningen.

Processteg dokumenteras utifrån exempelvis nedan aspekter:

  • Processteg /Aktivitet
  • Resurser /Roll /Ansvar/Utrustning
  • Material /Berörda artiklar
  • Information /Mätning /Dokumentation

Vid klargjort nuläge granskas samtliga processteg i syfte att identifiera icke värdeskapande aktiviteter. Eventuellt kan aktiviteter effektiviseras, helt tas bort, läggas parallellt med andra aktiviteter, och ledtid i process kan förkortas.

godsmottagning och lagerläggning

Förenklat exempel av godsmottagningsprocess kartlagd utifrån ansvarsområde

Flödeskartläggning sker samtidigt

Parallellt med processkartläggningen bör en flödeskartläggning ske. Här är det av vikt att samtliga flöden och processteg beskrivs enligt hur det idag faktiskt är, inte vad som var avsikten.

När nuläget är klargjort identifieras icke värdeskapande aktiviteter i syfte att skapa en målbild för
processen, med kortare ledtider, reducerade kostnader och minskad kapitalbindning.

Lyckas med löpande produktivitetsökning, steg 1: Nuläge och målbild

I det sista steget implementeras målbilden och en ny process börjar användas, vilken sedan utgör den nya standardprocessen utifrån vilken nya förbättringar utgår. Viktigt är att verksamheten följs upp och mäts utifrån definierade mätetal och mätpunkter för säkerställande av progress och identifiering av brister och problemområden.

Ladda ner dokumentet nedan för mer information om flödes-och processkartläggning eller läs mer om Operational Excellence  för att ta reda på hur vi kan hjälp er redan idag.

Ladda ner Flödes-och processkartläggning

Poplära artiklar