Hur går det för din lagerverksamhet...egentligen!?

Picture of Freyr Barkarson

Freyr Barkarson

Lästid: 10 minuter

Logistik , Lagerutformning

Oftast är det finansiella nyckeltal (Key Performance Indicators, KPI:er) som ledningen fokuserar på, vilka är framtagna utifrån finansiell synpunkt, tex. EBITA, ROI. Dessa är klart viktiga för bedömning av företagets finansiella hälsa men de nyckeltalen är resultatet av hur den operativa verksamheten mår, dvs. hur bra vi sköter oss mot kund, hur bra våra anställda mår, hur väl våra leverantörer sköter sig och hur kostnadseffektiva vår verksamhet är.

Leveranssäkerhet och logistikkostnader

Tyvärr saknas ofta tydliga nyckeltal i verksamheter för uppföljning av underliggande områden. De som har infört mätningar av väljer ofta leveranssäkerhet som indikator på verksamhetens prestation. Det är naturligt då den är övergripande och av intresse för hela verksamheten och bidrar till hög kundnöjdhet. Leveranssäkerhet bygger på pålitlig logistik, dvs. lager och transporter med tillhörande resurser och kostnader. Logistikkostnader är därmed av stor vikt för flesta företag, särskilt lagerlogistik och materialhantering. Men vet du hur pålitlig din lagerverksamhet är och vad materialhanteringskostnaderna är? Ligger de på konkurrenskraftig nivå?

toyota truckar i lagerverksamhet

För att besvara ovan och arbeta mot kvalitets- och kostnadseffektivitet behövs lagerlogistiken belysas och indikatorer sättas för att mäta processer och aktiviteter. Indikatorer bör därför sättas för Daglig Styrning av verksamheten, tex. produktionsutfall, resurseffektivitet, leveranssäkerhet, inkommande och utgående orders och ledtider men också för uppföljning av kvalitetsavvikelser och produktionsförbättringar.

Effektiv styrning av verksamheten uppnås genom uppföljning av processernas produktionsvolymer och kostnader och för det behövs tydliga mätetal över de resurser som används för utförande av processerna.

Vilka mätetal?

Det är därmed viktigt att identifiera vilka indikatorer som skall användas, hur de skall mätas, när och från vilka källor kan informationen hämtas och hur de skall visualiseras för kommunikation, styrning och vidareutveckling av verksamheten.

Först måste en baslinje och mål sättas för de processer och aktiviteter som skall mätas. Dessa måste vara överenskomna med alla berörda av prestationsmätningen. Om åtgärder skall göras för att effektivisera inlagringsprocessen är det grundläggande att ha satt ett mätetal och mål-tal för aktiviteten innan arbetet påbörjas. Om inte det görs finns risk för att mätningarna inte tas på allvar, de ignoreras och prestationsökningen uteblir.

Läs mer:
Flödes-och processkartläggning i lagret. 
Nuläge och målbild: Lyckas med löpande produktivitetsökning, steg 1

Det är bara det som mäts som kan styras åt rätt håll!

De nyckeltal som väljs kan vara permanenta för kontinuerlig uppföljning, eller temporära om förbättringsprojekt drivs för att uppnå resultatförbättring (kostnad, service, produktion osv). Välj 1 till 2 indikatorer för varje område och följ upp dessa kontinuerligt över tid för att se trender och förstå vad som driver svängningarna. Då kan de påverkande faktorerna bearbetas.

Bästa indikatorerna är de som bygger på hanterade volymer i förhållande till de resurser (arbetstimmar / kostnad) som förbrukas. De brukar vara tydligt mätbara och förståeliga för alla berörda samt att informationen är lättillgänglig i affärssystemen.

inkommande, lager, utgående


Skärmbild 2022-03-14 095034

Ladda ner tabellen "Performansindikatorer för effektiv materialhantering" som, om mätetalen mäts över tid för att fånga upp svängningar och trender, kan hjälpa er att uppnå ökat operativ effektivitet, tex. leverera mer med samma resurser, leverera samma med mindre resurser, eller det optimala utfallet att kunna leverera mer med mindre resurser. Ökat operativ effektivitet leder sedan direkt till relativt lägre materialhanteringskostnader.

Eftersom effektivitetsmätningar är relativa mått är de intressanta först vid jämförelser över tid och jämförelse med liknande verksamhet. För att nå rättvis jämförelse måste beräkningarna göras på samma sätt.

Varje krona från sänkta materialhanteringskostnader går direkt till ökad lönsamhet!

Läs mer om Advisory Services

Poplära artiklar