Artikelkategorisering kan minska kapitalbindningen

Picture of Niklas Johansson

Niklas Johansson

Lästid: 7 minuter

Logistik , Lagerutformning

För identifiering av områden inom vilka störst kapital binds kategoriseras artiklarna med avseende på kapitalbindning, samt vilken kategori artiklar de tillhör, vilket flöde de går i och vilken del av flödet artikeln befinner sig. Kapitalbindning mäts utifrån volymvärde – artikelns värde x volymen.

Nedan frågor bör besvaras för att få förståelse för var kapitalbindningen sker

  • Vilka artiklar/ artikelkategorier binder mest kapital?
  • I vilka flöden binds mest kapital?
  • I vilken del av flödet (Komponent, PIA, Halvfabrikat, FVL) binds mest kapital?

Visa kapitalbindning i ett flödesdiagram

För att synliggöra kapitalbindningen i ett flöde kan ett sk flödesdiagram nyttjas. I diagrammet åskådliggörs hur kapital binds i en produkt allt eftersom den passerar genom tillverkning, hantering och buffert i flödet.

Flödesdiagram

Hur du använder ABC-klassificering för att optimera lagerflödena 

Minskad kapitalbindning i produkten kan nås genom att antingen minska ledtiderna i flödet (tid) eller att senarelägga kostnadskrävande aktiviteter. Minskade volymer av respektive produkt, framförallt i de delar av processen där mycket kapital binds, bör sedan eftersträvas för att minska totala kapitalbindningen. Lagernivåer av komponenter, mellanbuffertar och färdigvarulager bör kontinuerligt justeras efter rådande förutsättningar för att undvika överlager.

En klassificering av komponenter utifrån kapitalbindningshänseende ger viktig information vid planering av inköpsstrategi för olika komponenter. Samtidigt visar ovan diagram också vilka effekter en möjlig materialbrist kan få i olika skeden av tillverkningsprocessen. En brist kan vara mer kostsamt i ett skede än i ett annat, varför en högre säkerhetsnivå kan vara motiverat, eller prioritering av en leverantör med högre leveransprecision.

Ovan analys ger på samma sätt också information vid utformandet av lagerhållningsstrategi och lagernivåer för färdigvarulagret. Kortare ledtid genom produktion möjliggör större flexibilitet och möjlighet att kunna reagera på svängningar i behov, vilket innebär färre enheter i färdigvarulagret och lägre kapitalbindning.

Flödes-och processkartläggning i lagret

Reducering av kapitalbindning leder vanligen till reducerade lagernivåer, vilket i sin tur leder till minskat behov av lageryta och olika former av inventarier och utrustning. Utöver detta driver lägre lagernivåer lägre hanteringskostnader i lager. Vanligen påverkar således reducerad kapitalbindning lönsamheten även i form av reducerade kostnader.

Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastighet är ett mått på hur lagervolym förhåller sig till behovet. Vad som definierar hög eller låg omsättningshastighet skiljer sig mellan olika branscher och verksamheter. Men vid arbete med reducering av kapitalbindning bör fokus naturligt riktas mot de artiklar som binder mest kapital, och samtidigt har låg omsättningshastighet.

Lageromsättningshastighet = Omsättning / Kapitalbindning

Lageromsättningshastighet blir således ett kritiskt mått för reducering av kapitalbindning, men kan även följas upp utifrån ett lagerfyllnadsperspektiv. Har lagret för hög fyllnadsgrad kan fokus ritas mot skrymmande artiklar med låg omsättningshastighet, för frigörande av lageryta. På så sätt kan kostnader i form av lageryta och inventarier undvikas.

Lär dig mer om ledtid och kapitalbindning, hur de hänger samman och vilken påverkan de har på företagets lönsamhet.

Ladda ner "Logistiska styrmedel för ökad lönsamhet"


meeting-discussionTa nästa steg i din logistikutveckling!

Vi hjälper dig med skräddarsydda projekt för att förbättra
din verksamhet.

Läs mer om Toyota Operational Excellence>

 

Poplära artiklar