Hur du använder ABC-klassificering för att optimera lagerflödena

Picture of Niklas Johansson

Niklas Johansson

Lästid: 5 minuter

Logistik , Lagerutformning

Vid utformningen av ett lager och dess layout finns ett antal aspekter som alltid bör beaktas, oavsett om lagerhållningen avser komponenter eller färdiga produkter.

Artikelkategorisering

Som utgångspunkt vid utformning av lagret måste förutsättningar för de artiklar som hanteras i lagret klargöras. För att enklare kunna hantera en stor mängd olika artiklar bör de kategoriseras i olika grupper, och på så sätt göras mer hanterbara. Kategorisering av artiklar kan göras utifrån en rad olika aspekter, beroende på vad som är av vikt för den specifika verksamheten. Vanligen bör dock plockfrekvens och hantering av artikeln påverka kategoriseringen.

löpande band i fabriken i toyota

Behöver ni hjälp i er logistikutveckling?

ABC–klassificering

En vanlig utgångspunkt vid ABC-klassificering är artiklarnas plockfrekvens. Artiklar med hög plockfrekvens kategoriseras samman i kategori A, varpå de mindre frekventa placeras i B, och så vidare.

Utifrån plockfrekvens placeras sedan artikelkategorierna mer eller mindre åtkomligt, utifrån zonindelning av lagerytan. De mest frekventa artiklarna, kategori A, placeras exempelvis vid zon med högst tillgänglighet.

Nedanstående bild illustrerar en möjlig fördelning, där de 5 % mest frekventa artiklarna motsvarar 5% av plockaktiviteten. Inte sällan följer fördelningen den så kallade 80/ 20-regeln.

Artikelkategorier

Utöver plockfrekvens finns andra vanliga utgångspunkter vid artikelkategorisering, och inte sällan kombineras flera aspekter. Nedan ges några exempel:

  • Hantering av artikel /lastbärare
  • Artikelns produktfamilj
  • Fysiska egenskaper
  • Artikelns dimensioner
  • Enligt plock/ uttagsstrategi (t.ex plock mot Kanban eller Kittning)

 

Läs mer om lagerutformning - ladda ner dokumentet här

 

Poplära artiklar