Kapitalbindning i varulagret påverkar lönsamheten

Picture of Niklas Johansson

Niklas Johansson

Lästid: 7 minuter

Logistik , Lagerutformning

För flertalet företag är inte materialhantering och lagerhållning en del av kärnverksamheten, utan snarare stödprocesser. Likväl påverkar dessa områden direkt företagets lönsamhet, varför stort fokus bör riktas mot dem.

Varulagret består inte endast av ingående komponenter och färdigtillverkade produkter, utan även av halvfabrikat och produkter i arbete (PIA). Det inkluderar även artiklar, som är i företagets ägo, under bearbetning hos eventuell legotillverkare.

Halvfabrikat eller produkter i arbete

För att kunna kategorisera och särskilja olika artikelkategorier i olika tillverkningsstadier på ett bra sätt är det viktigt att kunna skilja halvfabrikat från produkter i arbete (PIA), och från ytterligare bearbetade halvfabrikat. Genom skapandet av artikelnivåer i enlighet med tillverkningsprocessen går halvfabrikaten på en mer detaljerad nivå att följa upp och mäta.

Ordning och reda: Lyckas med löpande produktivitetsökning

löpande band i toyotas fabrik

 

Produkter i arbete (PIA) är just detta då de bearbetas, men då produkten är färdigbearbetad i den aktuella operationen och placerad i lager i väntan på att nästa produktionsavsnitt ska behandla produkten vidare är den att betrakta som ett halvfabrikat. Sker någon form av lagerläggning bör halvfabrikatsnivån registreras. På samma sätt bör även produktförädling som sker hos legotillverkare registreras som ytterligare nivå av halvfabrikat, eller färdigtillverkad produkt.

Viss avvägning bör dock göras utifrån hur lång tid produkten är i lager/ buffert och huruvida fortsatt tillverkning sker inom samma avdelning eller ej.

Ökat krav på systemstöd

Ytterligare uppdelning i produktnivåer ställer dock krav på systemstöd och registrering av produkten i dess olika stadier av tillverkningsprocessen, vilket kan vara en utmaning. Det blir kontraproduktivt om registreringen drar ytterligare resurser, varför registreringen måste vara en inbyggd del i hantering- och tillverkningsprocessen.

logistikflöden och processer

Om nuvarande process eller systemstöd inte tillåter en effektiv registrering bör dock utgångspunkten vara att arbeta mot en process i vilket detta möjliggörs, som en del i ett långsiktigt förbättringsarbete.

Tydlig uppdelning i produktnivåer underlättar även strategiskt arbete, och insamling av underlag, vid beslut om var buffert- och orderpunkt bör placeras i tillverkningsprocessen. Vid dessa beslut sökes bla information om produktens värde i olika stadier av tillverkningsprocessen, och hur produktstrukturen ser ut.

Lär dig mer om ledtid och kapitalbindning, hur de hänger samman och vilken påverkan de har på företagets lönsamhet:

Ladda ner "Logistiska styrmedel för ökad lönsamhet"



meeting-discussionTa nästa steg i din logistikutveckling!

Vi hjälper dig med skräddarsydda projekt för att förbättra
din verksamhet.

Läs mer om Toyota Operational Excellence>

 

Poplära artiklar