Flödena i din lagerlokal påverkar produktiviteten

Picture of Niklas Johansson

Niklas Johansson

Lästid: 5 minuter

Logistik , Lagerutformning

Samtliga ingående och utgående materialflöden måste klargöras i förhållande till lokalens utformning. I många fall finns flera parallella flöden av artiklar som transporteras olika vägar i lagret. Inkommande gods i from av inköpt eller egentillverkat material som lagerhålls på olika sätt, och har olika transportvägar ut. Likriktning är ofta fördelaktigt.

Vid kartläggning av flöden bör koppling göras till respektive hanterad artikelkategori, och vilket område eller zon de placeras i. Ofta nämns linjärt – eller U-format flöde, och inte sällan är många lager en kombination av båda.

Lagerlokal zoner

Linjärt flöde

Godsmottagning och utlastning sker på motsatta sidor av lagret. Ger tydlighet i flödet men skapar långa förflyttningar då samtliga artiklar måste transporteras hela sträckan.

U-format flöde

Godsmottagning och utlastning sker vid samma sida av lagret. Vid kategorisering av artiklar och placering enligt zonindelning kan minska transportarbetet.

Nedan bilder visas exempel på Linjärt och U-format flöde genom lager indelat i zoner:

Linjärt-flödeU-format-flöde

Behöver du hjälp med utformning av ditt lager? Läs mer om vårt erbjudande här: Operational Excellence

Nedanstående punkter bör beaktas vid kartläggning av flöden och transportgångar i lagerlokal:

  • Klargörande av volymer för inkommande och utgående material inom respektive artikelkategori.
  • Klargörande av vilka ytor, gångar och portar som ska användas för respektive flöde, och/ eller var eventuellt nya ska placeras.
  • Riskeras korsande flöden i lokalen, och hur skulle dessa kunna undvikas?
    Samtliga flöden i lagret måste här beaktas, såsom lagerläggning, plock, buffertpåfyllnad och returflöden av emballage. Enkelriktade flöden kan göra att korsande flöden undviks.
  • Riskeras köbildning eller att flaskhals skapas någonstans i lokalen?
  • Klargör beläggningen är jämn för artikelkategorierna i flödet
  • Är flödet tydligt och enkelt att förstå?
    Ett på pappret komplicerat flöde kommer i praktiken vara väldigt svårt att implementera och upprätthålla i verksamheten.

 

Läs mer om lagerutformning - ladda ner dokumentet här

Poplära artiklar