Har ni gjort brandskyddskontroll?

Picture of Niklas Jalkner

Niklas Jalkner

Lästid: 7 minuter

Service

Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127 föreskriver att samtliga arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner ska vara säkerhetsutrustade på ett sätt så att brand förebyggs. Reglerna gäller för utförande av elinstallation och system för bränsle, hydraulvätskor och släcksystem samt övriga brandsäkerhetsanordningar.

Vad är brandskyddskontroll?

På en brandskyddskontroll kontrolleras bl.a. truckens mekanik, elektriska system och uppvärmningssystem för bränsle. Brandskyddskontroll är numera ett krav från många försäkringsbolag. Det är Brandskyddsföreningens uppgift att ta fram normer och riktlinjer för ett bra brandskydd som sedan ligger till grund för brandsäkra lösningar i bostadshus och kontorslokaler, inom industrin, på lantbruket eller i verkstaden.

Truckar ska genomgå en årlig brandskyddskontroll (max 14 månader mellan kontrollerna) för att uppfylla försäkringsbranschens krav. Protokollet ska sedan dokumenteras i 5 år.

Varför ska man utföra brandskyddskontroll?

För att förebygga brand. Alla former av energi såsom värme, rörliga delar mm, kan vara tändkällor och behöver därmed kontroll och underhåll för att inte orsaka brand. Bränder i truckar och andra maskiner kan medföra stora skador och kostnader på material och fastigheter.

Technician servicing a Traigo

Brandfarlig miljö

SBF 127 säger att för truckar som arbetar i brandfarlig miljö och/eller med brandfarligt material krävs ytterligare brandskydd. Skog, sågverk, brädgårdar, färglager, återvinningsanläggningar, petroleum- och kemiska industrier samt torvtäkt är exempel på brandfarlig miljö. Som exempel på brandfarligt material kan nämnas: Flis, torv, trä, papper samt petroleumprodukter. Maskiner som arbetar i denna miljö och/eller med dessa material ska utrustas med fast monterad släckningsanläggning, s.k. sprinklersystem.

Det är styrelse och VD som har ansvar för brandskyddet men kravet på brandskyddskontroller har införts av försäkringsbolag tillsammans med Maskinleverantörerna.

Vad säger kraven från försäkringsbolagen?

Alla förbränningstruckar samt eltruckar med lyftkapacitet över 1500 kg ska genomgå en årlig brandskyddskontroll för att uppfylla försäkringsbranschens krav. (Undantag: maskiner med nyvärde under 2 Basbelopp)

Vad gör vi på en brandskyddskontroll? 

På en brandskyddskontroll kontrolleras maskinen enligt direktiv.

Vi kontrollerar:
 1. Maskinskyltar
 2. Elektriska system
 3. Maskinens mekanik
 4. Släckningssystem
 5. Uppvärmningssystem för bränsle
 6. Hydraulvätskor
och vi undersöker att:
 1. Elektriska ledningar är skyddade mot mekanisk åverkan, höga temperaturer, driv och smörjmedel, vatten, olja och smuts samt i övrigt förlagda så att överledning och kortslutning förhindras.
 2. Bränsle och hydraulledningar inte har skador eller läckage samt deras fastsättning.
 3. Batteriförbindningar och poler är isolerade, att isoleringen inte är skadad och kabelgenomföringar är hela.
 4. Batterifrånskiljare finns och fungerar och att batterihandskar inte är skadade.
 5. Avgassystem, ev värmesystem, hydraultank, isolering och inredning inte är skadade eller har läckage.
 6. Ansamlingar av brännbart material inte finns i maskinen.

service-technician-at-work

Läs mer om vårt serviceutbud>>

Varför låta Toyota utföra brandskyddskontrollen?

 • Vi gör det i samband med service och/eller gaffeltest – minimalt med stillestånd för kunden.
 • Våra tekniker är utbildade i att utföra kontroll SBF 127.
 • Vi sparar alla protokoll i mer än 5 år.

 

Boka in brandskyddskontroll idag

 

Poplära artiklar